بربساطی که بساطی نیست...
 

نکات دستوری مهم ادبیات فارسی  راهنمایی

  • فعل چیست؟

 آن است که برانجام دان کاری یاروی دادن حالتی دریکی ازسه زمان دلالت می کند.

  • فعل ازنظر زمان به چنددسته تقسیم می شود؟

به سه دسته :          الف: ماضی = گذشته             ب: مضارع = حال        پ:‌مستقبل= آینده

گذشته یاماضی :

آن است که انجام دادن کاریاروی دادن حالت درزمان گذشته اتفاق افتاده باشد.

حال یامضارع:

 آن است که انجام دادن کاریاروی دادن حالت درزمان حال وکنونی اتفاق بیفتد.

آینده یا مستقبل:

انجام دان کاریاروی دادن حالت در آینده اتفاق خواهد افتاد.

  • جمله چیست؟

آن است که ازنهاد وگزاره تشکیل شده باشد.

  • نهاد چیست؟

نهادصاحب خبردرجمله است،کننده ی کاردرجمله است وکلمه یاگروهی ازکلمات است که درباره ی آن خبرمی دهیم. به عبارتی نهاد درجواب چه چیز یاچه کسی فعل می آید.

  • گزاره چیست؟       خبری است که درباره ی نهاد داده می شود.

نکته: مهمترین یااصلی ترین جزء گزاره فعل آن می باشد که بدون فعل گزاره ناقص وجمله ناتمام می شود.

  • نهاد درجمله دونوع است:

الف: نهاد جدا       ب: نهاد پیوسته یااجباری

  • نهاد جدا =  همان کننده ی کاردرجمله است یاصاحب خبردرجمله می باشد که معمولا دراول جمله ها می آید.
  • نهاد پیوسته یااجباری : همان شناسه ها هستند که به آخر شش صیغه ی فعل ها می چسبند وشخص وشمارفعل راتعیین می کنند.
  • نهاد های پیوسته ی فعل ها فقط وفقط آن هایی هستند که اشاره می شود. درفعل مضارع = «-َ م،ی ،-َ  د،یم ،ید ،-َ ند» / درفعل ماضی هم عین فعل مضارع می باشند بااین تفاوت که سوم شخص مفردفعل های  ماضی شناسه نداردبه جز ماضی التزامی .
  •    انواع جمله درادبیات:

الف: جمله ی خبری : جمله ای است که درآن خبری به مخاطب داده می شود.

ب:‌جمله ی پرسشی : جمله ای است که در آن پرسشی ازمخاطب می شودیابه عبارتی جمله ازمخاطب سوال می پرسد.

پ: جمله ی امری : جمله ای است که در آن امربه انجام کاری یادرخواست انجام کاری مطرح می شود.

ت: جمله ی عاطفی : جمله ای است که احساس مارانسبت به چیزی یاکسی نشان می دهد.   

·       واژه ازنظرساخت یاساختمان به دودسته تقسیم می شود:

الف: ساده :آن است که فقط یک جزء یایک قسمت داردیا به عبارتی تجزیه وبخش به بخش نمی شود .کتاب، میز،دفتر

ب: غیرساده: آن است که بیش از یک قسمت یا جزء داردویابه عبارتی بخش به بخش وتجزیه می شود.

·              واژه های غیر ساده نیز اقسامی دارند:

الف: مشتق: آن است که کلمه تجزیه شود ویک قسمت معنی دارویک یاچند قسمت بی معنی داشته باشد. شنوا،راننده ونامرد

نکته:علامت های جمع«ها،ان،ات،ون،ین»،پسوندهای «تر» و«ترین»و «نشانه ی نکره» ساختمان واژه راعوض نمی کنند یعنی مشتق سازنیستند.

ب:مرکب : آن است که واژه تجزیه شود وتمامی بخش ها وقسمت هامعنای مستقل داشته باشند خودکار،گلاب وسفیدپوش

[ ۱۳۸٩/۱٢/٥ ] [ ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ